• Products

Equipament

Equipament

Liquid chromatograph

Cromatògraf líquid

Densimeter

Densímetre

Hardometer

Hardòmetre

Oltrasonic cleaner

Netejador oltrasònic

Aging oven

Forn d'envelliment

Mooney-Viscometer

Viscosímetre Mooney

Quadratic element measurement instrument

Instrument de mesura d'elements quadràtics

Rheometer

Analitzador de contingut de sofre

Tension tester

Tester de tensió

Resistance meter

Mesurador de resistència

Temperature-and-humidity-Chamber

Cambra de temperatura i humitat

Automatic detection and screening machine

Màquina automàtica de detecció i cribratge